Sholawat

Lirik Kidung Wahyu Kolosebo

Lirik Kidung Wahyu Kolosebo - Lirik lengkap dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia, agar mudah dipahami.
Santri Angga
2 min read

Lirik Sidnan Nabi

Lirik Sidnan Nabi - Lengkap dengan teks tulisan Arab, teks tulisan latin dan juga terjemahan arti dalam bahasa Indonesia.
Santri Angga
1 min read

Lirik Ibadallah Rijalallah

Lirik Ibadallah Rijalallah : Lengkap teks tulisan Arab, teks tulisan Latin dan arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia, agar mudah dipahami.
Santri Angga
1 min read

Lirik Ya Waridal Unsi

Lirik Ya Waridal Unsi : Sholawat Ya Waridal Unsi lengkap dengan teks tulisan Arab, tulisan Latin dan arti terjemahan dalam bahasa Indonesia.
Santri Angga
2 min read

Lirik Ya Allah Biha

Lirik Ya Allah Biha - Sholawat, Qosidah lengkap dalam tulisan teks Arab, tulisan teks Latin dan arti terjemahan bahasa Indonesia.
Santri Angga
1 min read

Lirik Nurul Huda Wafana

Lirik Nurul Huda Wafana lengkap dengan video dan teks tulisan Arab, teks tulisan Latin serta arti terjemahan bahasa Indonesia.
Santri Angga
1 min read

Lirik Sluku-Sluku Bathok

Lirik Sluku-Sluku Bathok - ( Syair tembang jawa ) Lengkap dengan tulisan Latin dan makna dari syaiir nya.
Santri Angga
1 min read

Ya Robbi Shalli‘ala Muhammad

Ya Robbi Shalli‘ala Muhammad : (Maulid Diba'i) Lengkap dengan teks bacaan Arab, teks bacaan Latin dan ari Indonesia.
Santri Angga
1 min read

Lirik Ya Syaikhona

Lirik Ya Syaikhona - Lengkap dalam tulisan teks Arab, tulisan teks Latin dan berikut arti terjemahan bahasa Indonesia.
Santri Angga
1 min read